slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

icon map   Mapa webu

MMN, a.s.
nemocnice Semily
Adresa: 3. května 421
513 31 Semily
Česká Republika
emailbutton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 481 661 111
Fax: +420 481 625 082

Oddělení následné ústavní péče

obrys
Primář :

MUDr. Martina Růžičková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

kadava
Vrchní sestra :

Bc. Olga Kadavá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

konakova
Staniční sestra :

Blanka Koňáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Charakteristika oddělení :

  Představujeme Vám oddělení následné ústavní péče v semilské nemocnici. Na dvou stanicích, které dohromady disponují 60 lůžky, poskytujeme lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Náš tým kromě lékařů a nelékařů doplňuje ergoterapeutka a logopedka. Všichni se snaží pacientům pobyt v nemocnici zpříjemnit, zpestřit a obohatit. 

  V rámci rehabilitace a ergoterapie se zaměřujeme na udržení a zlepšení fyzického i psychického stavu našich pacientů. Snažíme se je aktivizovat na lůžku i mimo něj s cílem zachovat jejich maximální soběstačnost. Provádíme cvičení na lůžku, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek, individuální cvičení se zaměřením na posilování a zvyšování rozsahu pohybu, trénink jemné motoriky, grafomotoriky a mnoho dalších aktivit.

  Nedílnou součástí rehabilitace je trénink kognitivních funkcí (paměť, orientace, pozornost, logické myšlení, atd.).

  Ergoterapie probíhá individuální i skupinovou formou. K dispozici máme ergoterapeutickou dílnu, kde mimo jiné činnosti probíhá i terapie zaměřená na ruční práce. Naši pacienti zde vyrábějí dekorativní předměty s aktuální tématikou (např. vánoční, velikonoční, atd.).

  Pacientům s fatickou poruchou se věnuje zkušená logopedka.

 Nejčastější onemocnění, na které je oddělení zaměřeno:

 • interní choroby, projevy a následky aterosklerózy v oblasti srdce, periferních tepen, mozku, stavy po cévních mozkových příhodách
 • metabolické choroby, zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi, doléčení,   stabilizace a edukace dekompenzovaných pacientů, poruchy výživy a to jak malnutrice, tak   obezita, léčebně edukační pobyty obézních nemocných
 • paliativní péče o onkologicky nemocné
 • nemoci a stavy vyžadující analgetickou, rehydratační, vasodilatační a bronchodilatační infuzní terapii
 • doléčení pacientů po operacích vnitřních orgánů

 Poskytovaná péče:

 • léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace
 • rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice
 • pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické
 • řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče
 • sociální péče dobrovolníků, práce s rodinou, asistenceu závažných nemocných pacientů
 • duchovní služby

Ošetřovatelská péče je stěžejní činností na našem oddělení. Je zde možný krátkodobý i dlouhodobý pobyt.

 Pravidla pro příjem pacientů:

Na oddělení jsou přijímáni pacienti po odeznění akutní fáze onemocnění, po provedení nezbytných diagnostických a léčebných postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu.

Příjem je možný v řádné pracovní době ve všední dny po předchozí ústní domluvě s primářem oddělení, tel. (+420) 481 661 311, který posoudí indikaci v souladu se zaměřením a možnostmi oddělení. Písemná žádost je možná, není ale nutná. Podmínkou přijetí je překladová zpráva nebo jiná dokumentace dostatečně popisující zdravotní stav pacienta. O přijetí pacienta na oddělení žádá zpravidla jeho ošetřující lékař, může o něj požádat i sám pacient, případně prostřednictvím rodiny. Pokud na oddělení nebude volné místo, pacienta zapíšeme do pořadníku, který je u primáře oddělení a termín nástupu mu sdělíme neprodleně, jakmile se lůžko uvolní.

Pobytové služby sociální péče

Cílem Pobytové služby sociální péče MMN, a.s. je poskytnout dočasnou podporu a pomoc osobám, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby.
Služba je určena dospělým nad 19 let věku se zdravotním postižením nebo jiným chronickým onemocněním, u kterých pominuly důvody hospitalizace ze zdravotních důvodů. Tato služba tedy vždy navazuje na hospitalizaci na oddělení následné péče, pacient nemůže být k pobytové službě sociální péče přijat z domova či z ambulantní péče.

Náplní služby je:
· Zajistit ubytování, stravu a pomoc při sebepéči a komunikaci.
· Podporovat rozvoj nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost uživatele.
· Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.
· Sociálně terapeutické činnosti.
· Aktivizační činnosti.
· Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
· Pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
· Předat uživatele do další péče jiné osoby nebo sociální služby.

Pobytové služby sociální péče jsou uživatelům poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem služby a poskytovatelem MMN, a.s., ve které je podrobně specifikován rozsah služby, pravidla úhrady, podmínky, povinnosti poskytovatele i uživatele a vymezení právního rámce sjednávaných služeb. Např. ubytování ve dvou až pětilůžkovém pokoji podle možností poskytovatele, celodenní strava, různé doplňkové služby (zápůjčka kompenzačních pomůcek, pedikůra, praní prádla, donášková služba apod.).
Tým poskytující službu je tvořen lékařem, sociálním pracovníkem a ošetřovatelským personálem, včetně fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda a nutričního terapeuta. Vizita lékaře probíhá
1x týdně.

Průběh poskytování sociální služby je plánovaný podle osobních cílů uživatele, jeho individuálních potřeb a schopností. O průběhu služby jsou vedeny písemné záznamy.

Pro veškeré další informace ohledně sociálních služeb v naší nemocnici kontaktujte naši sociální pracovnici: Bc. Šimůnkovou Renatu, tel.: 481 551 235, email: renata.simunkova (zav) nemjil.cz

Přikládáme několik fotografií, všechny jsou pořízeny s písemným souhlasem zúčastněných.
Případným zájemcům rádi poskytneme podrobnější informace, či ukázky naší činnosti. Můžete se obrátit na vrchní sestru Bc. Olgu Kadavou, staniční sestru Blanku Koňákovou a ergoterapeutku Bc. Danielu Bartošovou.

Kontakty:

+420 481 661 311 - vedoucí lékař MUDr. Martina Růžičková
+420 481 661 322 - vrchní sestra Bc. Olga Kadavá
+420 481 661 323 - sesterna NUP A
+420 481 661 391 - sesterna NUP B

  Ordinační hodiny...

Certifikáty

1 ambul 2016 m3 hospit 2016 mlab2014 m  screening nadoru kolorekta 2017 2018 m