slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

icon map   Mapa webu

MMN, a.s.
nemocnice Semily
Adresa: 3. května 421
513 31 Semily
Česká Republika
emailbutton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 481 661 111
Fax: +420 481 625 082

Pravidla pro vyřizování stížností v Nemocnici s poliklinikou v Semilech

dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost klient, jeho zákonný zástupce, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.
Stížnost může být podána písemnou nebo ústní formou, telefonicky, emailem. V pracovní době mohou být stížnost podávány hlavní sestře, ekonomickému náměstkovi, náměstkovi léčebně-preventivní péče nebo přímo řediteli Nemocnice s poliklinikou v Semilech.
Stížnost může podat také zaměstnanec nemocnice. Podávání a vyřizování stížností zaměstnanců se řídí směrnicí, při řešení se vychází z obecně platných právních norem (např. Zákoník práce), platných vnitřních předpisů a z Kolektivní smlouvy.

Způsoby a termíny vyřizování stížnosti:

  1. Podle povahy stížnosti ji prošetřuje ředitel nemocnice sám nebo pověří prošetřením některého pracovníka nemocnice (primáře oddělení, vedoucího pracoviště, apod.).
  2. Anonymy, pokud jejich obsah není závažný, jsou postoupeny napadaným pracovištím k vyjádření a jsou evidovány.
  3. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže to je v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí k vyjádření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele.
  4. O prošetřování stížnosti se sepíše zápis, který musí obsahovat jména všech účastníků jednání, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání, jakož i doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu z jednání seznámeni.
  5. Stížnosti musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne jejich doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen ve zcela výjimečných případech. O důvodech musí být občan, který stížnost podal, uvědomen.
  6. Každému stěžovateli je nabídnuto osobní setkání s ředitelem nemocnice.

Vyřízení stížnosti:

  1. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná. O vyřízení písemné nebo elektronické stížnosti obdrží stěžovatel písemnou zprávu, a to na jím uvedenou adresu. Závěry mohou být se stěžovatelem projednány i ústně, pak o projednání bude učiněn záznam v evidenci stížností.
  2. Pokud stěžovatel nesouhlasí se závěry a opakuje svou stížnost, dochází k jejímu opětovnému přezkoumání. S výsledky je opět stěžovatel seznámen a vždy je upozorněn na skutečnost, že pokud v dalších stížnostech ve stejné věci nebudou uvedeny nové skutečnosti, nebude Nemocnice s poliklinikou v Semilech znovu potvrzovat přijetí ani je prošetřovat.
  3. K odstranění závad zjištěných při šetření stížností jsou ředitelem přijímána nápravná opatření. Písemný návrh nápravných opatření zpracovávají a předkládají řediteli vedoucí zaměstnanci pracovišť, a to do 15-ti dnů od doručení stížnosti.
  4. Vedoucí zaměstnanci kontrolují plnění přijatých nápravných opatření.

Odvolání, stížnost na vyřízení stížnosti:
V případě, že uživatel má pocit, že jeho stížnost nebyla vyřízena k jeho plné spokojenosti, může se odvolat k řediteli nemocnice. Jestliže ho ani ten neuspokojí, může podat odvolání zřizovateli nebo se písemně obrátit i na instituce zabývající se ochranou lidských a občanských práv.

Adresa zřizovatele:
Městský úřad Semily
podatelna
Riegrovo náměstí 63
513 01 Semily
tel. 481 629 211, fax 481 622 534
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa správního orgánu:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor zdravotnictví
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
tel. 485 226 111, fax 485 226 444
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Certifikáty

1 ambul 2016 m3 hospit 2016 mlab2014 m  screening nadoru kolorekta 2017 2018 m